selection handle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection handle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection handle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection handle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection handle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tay cầm lựa