selection committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection committee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection committee.

Từ điển Anh Việt

  • selection committee

    * danh từ

    ủy ban tuyển chọn (ủy ban được cử ra để chọn lựa)