selection method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection method

    * kỹ thuật

    phương pháp chọn lọc