selection menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection menu

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    menu lựa chọn

    trình đơn lựa chọn