selection bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection bar

    * kỹ thuật

    thanh chọn

    điện lạnh:

    thanh ngang (ở hệ ngang dọc điện thoại)