selection hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection hook

    * kinh tế

    móc nhặt thịt