selection interview nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection interview nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection interview giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection interview.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection interview

    * kinh tế

    cuộc tiếp xúc tuyển dụng nhân viên

    phỏng vấn xin việc

    thẩm tra vấn đáp