selected class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected class

    * kỹ thuật

    lớp chọn lọc

    lớp được chọn

    lớp tuyển