selected object nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected object nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected object giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected object.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected object

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đối tượng được chọn