selected command nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected command nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected command giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected command.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected command

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh được chọn