selected executable test suite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected executable test suite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected executable test suite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected executable test suite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected executable test suite

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ công cụ test thực thi được