selected area electron diffraction (saed) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected area electron diffraction (saed) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected area electron diffraction (saed) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected area electron diffraction (saed).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected area electron diffraction (saed)

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nhiễu xạ electron theo diện tích chọn lọc