selected area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    miền được lựa chọn

    vùng được lựa chọn