selected data series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected data series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected data series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected data series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected data series

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm dữ liệu được lựa chọn