selected parameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected parameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected parameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected parameter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected parameter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tham số được chọn