selected code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected code

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mã chọn (lọc)