selected quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected quality

    * kinh tế

    phẩm chất tuyển chọn, tinh tuyển