selected chunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selected chunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selected chunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selected chunk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selected chunk

    * kỹ thuật

    phôi thủy tinh chọn lọc