select files nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select files nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select files giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select files.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select files

    * kỹ thuật

    lựa tệp