select record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select record.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select record

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lựa bản ghi