select chart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select chart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select chart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select chart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select chart

    * kỹ thuật

    lựa hải đồ