select special nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select special nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select special giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select special.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select special

    * kỹ thuật

    lựa đặc biệt