select page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select page

    * kỹ thuật

    lựa trang