selectable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selectable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selectable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selectable.

Từ điển Anh Việt

  • selectable

    * tính từ

    có thể chọn được