select line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường chọn