select column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select column

    * kỹ thuật

    lựa cột

    toán & tin:

    chọn cột