selectwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selectwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selectwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selectwoman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • selectwoman

    an elected member of a board of officials who run New England towns

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).