select row nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select row nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select row giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select row.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select row

    * kỹ thuật

    lựa hàng

    toán & tin:

    chọn hàng