second earl of guilford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second earl of guilford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second earl of guilford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second earl of guilford.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • second earl of guilford

    Similar:

    north: British statesman under George III whose policies led to rebellion in the American colonies (1732-1792)

    Synonyms: Frederick North

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).