second-guess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-guess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-guess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-guess.

Từ điển Anh Việt

 • second-guess

  * nội động từ

  bình luận, phê bình (một hành động ) sau khi kết quả của nó trở nên rõ ràng

  nói sau

  đoán giỏi hơn (ai)

  đoán (cái gì sắp xảy ra)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • second-guess

  attempt to anticipate or predict

  Synonyms: outguess

  evaluate or criticize with hindsight