secondarily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secondarily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secondarily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secondarily.

Từ điển Anh Việt

 • secondarily

  * phó từ

  thứ yếu (sau cái chủ yếu )

  thứ hai, thứ nhì, thứ cấp, thứ, phụ, không quan trọng

  chuyển hoá

  trung học

  <địa> đại trung sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • secondarily

  of secondary import

  secondarily affected

  Antonyms: primarily