second-chop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-chop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-chop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-chop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second-chop

    * kinh tế

    loại hai