second-rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-rate.

Từ điển Anh Việt

 • second-rate

  /'sekənd'reit/

  * tính từ

  hạng nhì, loại thường (hàng hoá)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • second-rate

  * kinh tế

  loại hai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • second-rate

  Similar:

  mediocre: moderate to inferior in quality

  they improved the quality from mediocre to above average