secondary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secondary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secondary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secondary.

Từ điển Anh Việt

 • secondary

  /'sekəndəri/

  * tính từ

  thứ hai, thứ nhì, thứ, phụ, không quan trọng

  a secondary matter: một vấn đề không quan trọng

  chuyển hoá

  secondary meaning of a words: nghĩa chuyển hoá của một từ

  trung học

  secondary education: nền giáo dục trung học

  secondary technical school: trường trung cấp kỹ thuật

  (địa lý,địa chất) đại trung sinh

  * danh từ

  người giữ chức phó

  thầy dòng

  vệ tinh

  (động vật học) cánh sau (của sâu bọ)

  (địa lý,địa chất) lớp địa táng thuộc đại trung sinh

 • secondary

  thứ hai, thứ cấp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • secondary

  * kỹ thuật

  cấp hai

  dùng lại

  làm lại

  nhỏ hơn

  phụ

  thứ yếu

  toán & tin:

  cây con

  thứ hai

  điện lạnh:

  cuộn thứ cấp (máy biến áp)

  đường dây hạ thế (của hệ phân phối điện)

  vật lý:

  phụ, thứ cấp

  y học:

  thứ phát

  thứ yếu, phụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • secondary

  the defensive football players who line up behind the linemen

  being of second rank or importance or value; not direct or immediate

  the stone will be hauled to a secondary crusher

  a secondary source

  a secondary issue

  secondary streams

  Antonyms: primary

  depending on or incidental to what is original or primary

  a secondary infection

  not of major importance

  played a secondary role in world events

  belonging to a lower class or rank

  Similar:

  secondary coil: coil such that current is induced in it by passing a current through the primary coil

  Synonyms: secondary winding

  junior-grade: inferior in rank or status

  the junior faculty

  a lowly corporal

  petty officialdom

  a subordinate functionary

  Synonyms: lower-ranking, lowly, petty, subaltern