secondary rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secondary rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secondary rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secondary rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • secondary rock

    * kỹ thuật

    đá thứ sinh