secondary cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secondary cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secondary cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secondary cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • secondary cell

  * kỹ thuật

  ắcqui

  pin thứ cấp

  điện:

  phần tử thứ cấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • secondary cell

  Similar:

  storage cell: a cell that can be recharged