primary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary.

Từ điển Anh Việt

 • primary

  /'praiməri/

  * tính từ

  nguyên thuỷ, đầu, đầu tiên

  primary rocks: đá nguyên sinh

  gốc, nguyên, căn bản

  the primary meaning of a word: nghĩa gốc của một từ

  sơ đẳng, sơ cấp

  primary school: trường sơ cấp

  primary education: giáo dục sơ đẳng

  primary particle: (vật lý) hạt sơ cấp

  chủ yếu, chính, bậc nhất

  the primary aim: mục đích chính

  primary stress: trọng âm chính

  the primary tenses: (ngôn ngữ học) những thời chính (hiện tại, tương lai, quá khứ)

  of primary importance: quan trọng bậc nhất

  (địa lý,địa chất) (thuộc) đại cổ sinh

  primary battery

  (điện học) bộ pin

  primary meeting (assembly)

  hội nghị tuyển lựa ứng cử viên

  * danh từ

  điều đầu tiên

  điều chính, điều chủ yếu, điều căn bản

  (hội họa) màu gốc

  (thiên văn học) hành tinh sơ cấp (hành tinh xoay quanh mặt trời)

  hội nghị tuyển lựa ứng cử viên

  (địa lý,địa chất) đại cổ sinh

 • primary

  nguyên thuỷ, nguyên sơ

  weak p. nguyên sơ yếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • primary

  * kinh tế

  chính

  chính yếu

  chủ yếu

  cơ bản

  cốt yếu

  đầu

  đầu tiên

  nguyên thủy

  sơ cấp

  thứ nhất

  trọng yếu

  * kỹ thuật

  bản

  ban đầu

  chủ yếu

  cơ sở

  cuộn sơ cấp

  đầu tiên

  nguyên sinh

  nguyên sơ

  nguyên thủy

  sơ bộ

  sơ cấp

  điện:

  cấp một

  điện lạnh:

  cuộn dây sơ cấp

  thứ nhất

  vật lý:

  cuộn dây sớ cấp

  xây dựng:

  đại cổ sinh

  toán & tin:

  nguyên lý sơ yếu

  ô tô:

  mạch sơ cấp (đánh lửa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • primary

  a preliminary election where delegates or nominees are chosen

  Synonyms: primary election

  one of the main flight feathers projecting along the outer edge of a bird's wing

  Synonyms: primary feather, primary quill

  (astronomy) a celestial body (especially a star) relative to other objects in orbit around it

  of first rank or importance or value; direct and immediate rather than secondary

  primary goals

  a primary effect

  primary sources

  a primary interest

  Antonyms: secondary

  not derived from or reducible to something else; basic

  a primary instinct

  Similar:

  primary coil: coil forming the part of an electrical circuit such that changing current in it induces a current in a neighboring circuit

  current through the primary coil induces current in the secondary coil

  Synonyms: primary winding

  chief: most important element

  the chief aim of living

  the main doors were of solid glass

  the principal rivers of America

  the principal example

  policemen were primary targets

  the master bedroom

  a master switch

  Synonyms: main, principal, master

  elementary: of or being the essential or basic part

  an elementary need for love and nurturing

  Synonyms: elemental

  basal: of primary importance