primary beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary beam

    * kỹ thuật

    rầm chính

    điện lạnh:

    chùm sơ cấp