primary road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary road

    * kỹ thuật

    đường chính