primary fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary fiber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary fiber

    * kỹ thuật

    sợi chính

    sợi sơ cấp