primary color nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary color nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary color giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary color.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • primary color

  * kỹ thuật

  màu chủ yếu

  màu cơ bản

  màu cơ bản// màu gốc

  màu gốc

  toán & tin:

  màu nguyên thủy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • primary color

  any of three colors from which all others can be obtained by mixing

  Synonyms: primary colour