primary file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • primary file

  * kỹ thuật

  tập tin chính

  tệp chính

  toán & tin:

  tập tin sơ cấp

  tệp sơ cấp