primary fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary fibre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary fibre

    * kỹ thuật

    sợi chính

    sợi sơ cấp