primary goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary goods.

Từ điển Anh Việt

  • Primary goods

    (Econ) Các hàng hoá cơ bản.

    + Như được định nghĩa trong thuyết về công bằng do John Rawls đưa ra, những loại hàng hoá này là những quyền cơ bản, các quyền tự do, thu nhập và của cải sẵn có để phân phối trong một xã hội.