primary dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary dip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    góc cắm ban đầu