primary coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • primary coil

  * kỹ thuật

  cuộn sơ cấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • primary coil

  coil forming the part of an electrical circuit such that changing current in it induces a current in a neighboring circuit

  current through the primary coil induces current in the secondary coil

  Synonyms: primary winding, primary