primary focus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary focus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary focus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary focus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary focus

    * kỹ thuật

    tiêu điểm chính