master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của master.

Từ điển Anh Việt

 • master

  /'mɑ:stə/

  * danh từ

  chủ, chủ nhân

  masters and men: chủ và thợ

  master of the house: chủ gia đình

  (hàng hải) thuyền trưởng (thuyền buôn)

  thầy, thầy giáo

  a mathematies master: thầy giáo dạy toán

  (the master) Chúa Giê-xu

  cậu (tiếng xưng hô lễ phép với một người con trai)

  Master Chales Smith

  cậu Sac-lơ-Xmít

  cử nhân

  Master of Arts

  cử nhân văn chương

  người tài giỏi, người học rộng tài cao, bậc thầy, người thành thạo, người tinh thông

  master of feace: kiện tướng đánh kiếm; người tranh luận giỏi

  to make oneself a master of many foreign languages: trở thành tinh thông rất nhiều ngoại ngữ

  người làm chủ, người kiềm chế

  to be the master of one's fate: tự mình làm chủ được số mện của mình

  thợ cả

  đấu trường, chủ, người đứng đầu, người chỉ huy

  Master of Ceremonies

  quan chủ tế

  nghệ sĩ bậc thầy

  hiệu trưởng (một số trường đại học)

  like master like man

  (xem) like

  * tính từ

  làm chủ, đứng đầu

  bậc thầy, tài giỏi, thành thạo, tinh thông

  làm thợ cả (không làm công cho ai)

  (kỹ thuật), (chính trị), điều khiển (bộ phận máy)

  * ngoại động từ

  làm chủ, cai quản, điều khiển, chỉ huy

  kiềm chế, trấn áp, không chế

  to master one's temper: kiềm chế được sự giận dữ, giữ được bình tĩnh

  (nghĩa bóng) khắc phục, vượt qua

  to master one's difficulties: khắc phục được mọi sự khó khăn

  trở thành tinh thông, sử dụng thành thạo, nắm vững, quán triệt

  to master the English language: nắm vững tiếng Anh

 • master

  chính, cơ bản // quản lý; lãnh đạo, điều khiển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • master

  * kinh tế

  bậc thầy

  chính

  chủ

  chủ nhân

  chủ yếu

  nghiệp chủ

  người làm chủ

  thành thao

  thành thạo

  thợ cả

  thuyền trưởng

  tinh thông

  tổng

  * kỹ thuật

  bản gốc

  bản vẽ gốc

  calip mẫu

  chính

  cơ bản

  đốc công

  đội trưởng

  gốc

  hình mẫu

  kiểm chứng

  kiểm nghiệm

  người đứng đầu

  máy chính

  máy chủ

  máy tính chủ

  phần chính, phần chủ

  phim gốc

  quan trọng

  rãnh gốc

  vệt chủ

  vệt gốc

  vị trí chính

  vị trí chủ

  xem xét

  cơ khí & công trình:

  calip kiểm (tra)

  thợ lành nghề

  xây dựng:

  thạc sĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • master

  directs the work of others

  an original creation (i.e., an audio recording) from which copies can be made

  Synonyms: master copy, original

  an officer who is licensed to command a merchant ship

  Synonyms: captain, sea captain, skipper

  someone who holds a master's degree from academic institution

  an authority qualified to teach apprentices

  Synonyms: professional

  be or become completely proficient or skilled in

  She mastered Japanese in less than two years

  Synonyms: get the hang

  have a firm understanding or knowledge of; be on top of

  Do you control these data?

  Synonyms: control

  Similar:

  maestro: an artist of consummate skill

  a master of the violin

  one of the old masters

  overlord: a person who has general authority over others

  Synonyms: lord

  victor: a combatant who is able to defeat rivals

  Synonyms: superior

  headmaster: presiding officer of a school

  Synonyms: schoolmaster

  passkey: key that secures entrance everywhere

  Synonyms: passe-partout, master key

  overcome: get on top of; deal with successfully

  He overcame his shyness

  Synonyms: get over, subdue, surmount

  dominate: have dominance or the power to defeat over

  Her pain completely mastered her

  The methods can master the problems

  chief: most important element

  the chief aim of living

  the main doors were of solid glass

  the principal rivers of America

  the principal example

  policemen were primary targets

  the master bedroom

  a master switch

  Synonyms: main, primary, principal