captain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

captain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm captain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của captain.

Từ điển Anh Việt

 • captain

  /'kæptin/

  * danh từ

  người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh

  tướng lão luyện; nhà chiến lược

  (quân sự) đại uý

  (hàng hải) thuyền trưởng, hạm trưởng

  (thể dục,thể thao) đội trưởng, thủ quân

  (ngôn ngữ nhà trường) trường lớp

  (ngành mỏ) trưởng kíp

  (hàng không) phi công

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • captain

  * kinh tế

  đội trưởng

  nhóm trưởng

  thuyền trưởng

  tiếp viên trưởng

  tổ trưởng

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  thuyền trưởng (trên tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • captain

  an officer holding a rank below a major but above a lieutenant

  the naval officer in command of a military ship

  Synonyms: skipper

  a policeman in charge of a precinct

  Synonyms: police captain, police chief

  the leader of a group of people

  a captain of industry

  Synonyms: chieftain

  the pilot in charge of an airship

  Synonyms: senior pilot

  a dining-room attendant who is in charge of the waiters and the seating of customers

  Synonyms: headwaiter, maitre d'hotel, maitre d'

  be the captain of a sports team

  Similar:

  master: an officer who is licensed to command a merchant ship

  Synonyms: sea captain, skipper