second flank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second flank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second flank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second flank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second flank

    * kỹ thuật

    mặt sau thứ hai